Currency Switcher

A-LINK Firmware(펌웨어)

[A-LINK] 최신 펌웨어 다운로드 (국내 전용 / Korea Only) V1.4.2

Author
INDIWORK INDIWORK
Date
2019-06-12 12:25
Views
1182

(국내 전용 / Korea Only)


A-LINK (Domestic) 최신 펌웨어 버전 V1.4.2

( DATE. 2019.08.28 )


ㆍ Uupdated : 감압식 터치 동작안함 해결..A-LINK 일체형(Domestic) 최신 펌웨어 버전 V1.3.7

( DATE. 2019.01.05 )


ㆍ Uupdated : 맵피 실행 오류 수정* 풀버전 최신펌웨어 시, 어플리케이션과 설정이 모두 공장초기화됩니다.